SCDCO

جدیدترین خط تولید گازکربنیک شهرکرد با عنوان “هایبرد” با استفاده از سوزاندن گاز شهری و انجام فرآیندهای مرتبط با تولید گازکربنیک می تواند مقدار ۲۵۰۰ کیلوگرم برساعت گازکربنیک تولید کند. درطراحی خط تولید هایبرد تلاش شده که میزان مصرف آب به صفر برسد و این مهم باعث شده است که خط تولید هایبرد علاوه براین که هیچگونه مصرف آبی ندارد، تولید آب (کندانسه) نیز داشته باشد، که میزان این کندانسه با توجه به تغییر فصل نیز تغییر می کند. به منظور حذف آب در خط هایبرد برای کاهش بار حرارتی مبدل ها، از جریان هوا استفاده می شود. فرآیند تولید این گاز بدین صورت است که گاز شهری پس از سوختن وارد برج جذب شده و در آنجا طبق فرآیند جذب گاز کربنیک، جذب مایع جاذب می گردد. سپس مایع جاذب به همراه گاز جذب شده وارد برج دفع شده و براساس فرآیند دفع، گاز مورد نظر از مایع جدا شده و پس از طی چند مرحله خالص سازی آماده مصرف می گردد. گاز کربنیک تولید شده در این خط دارای خلوص بسیار عالی می باشد که از کاربرد های آن می توان درصنایعی چون: صنایع غذایی، ریخته گری، گلخانه، جوشکاری نام برد.