یک شركت وقتى در گذر زمان بزرگ ميشود، بخش هاى تخصصى گوناگون پيدا مي­كند. درست مثل مجموعه گازكربنيك شهركرد، كه از دو نفر در سال 1368 تشکیل شده است

نام و نام خانوادگی سمت
سام سلیمی بنی رئیس هیئت مدیره
بهروز سلیمی بنی مدیرعامل
بهنام سلیمی بنی نائب رئیس هیئت مدیره
دانیال سلیمی بنی معاون اجرایی مدیرعامل